kinderen

Ouderschapsplan
Sinds 2009 is het voor ouders die uit elkaar gaan wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Hierin moeten in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • hoe ouders (belangrijke) beslissingen over de kinderen nemen (invulling ouderlijk gezag);
  • waar de kinderen gaan wonen (hoofdverblijfplaats);
  • hoe ouders de zorg voor de kinderen verdelen (zorgregeling);
  • hoe de kosten van verzorging en opvoeding betaald worden (kinderalimentatie).

Het is belangrijk om te weten dat een verzoekschrift tot echtscheiding pas in behandeling wordt genomen als er een ouderschapsplan is gemaakt. In een aantal gevallen zijn hier uitzonderingen op mogelijk. In die gevallen kan aan de rechtbank worden verzocht om een regeling vast te stellen. De rechter probeert tijdens of na de zitting door bemiddeling alsnog overeenstemming over de zorgregeling te bewerkstelligen. Indien nodig laat de rechter zich hierbij adviseren door de Raad voor de Kinderbescherming. Wordt er geen overeenstemming bereikt, dan beslist de rechter.

Ouderlijk gezag
Een echtscheiding verandert niets aan het gezamenlijk gezag dat u over uw kinderen hebt. Ouders blijven dus samen verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Dit betekent dat ouders ook samen beslissingen moeten nemen over (belangrijke) zaken die hun kind aangaan. Het kan hier bijvoorbeeld gaan over schoolkeuze, medische beslissingen of verhuizing. Als de ene ouder met de kinderen wil verhuizen kan dit grote gevolgen hebben voor de kinderen en de lopende zorgregeling. Als de andere ouder het niet eens is met de voorgenomen verhuizing en dus toestemming weigert, kan via de rechter vervangende toestemming worden gevraagd.

Goede basis
Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op een goed contact met en zorg van beide ouders. Het is van groot belang zaken voor de kinderen zo goed mogelijk te regelen. Ouders blijf je samen. Het opstellen van een gezamenlijk ouderschapsplan in mediation is een mooie manier om aan het gezamenlijk ouderschap vorm en inhoud te geven en daarvoor een goede basis te leggen. Ook kan het van belang zijn dat in het kader van de echtscheiding met uw kind(eren) wordt gesproken of dat u samen verder doorspreekt over de invulling van uw ouderschap en uw communicatie als ex-partners. In dit soort gevallen kan het goed zijn de hulp in te schakelen van een psycholoog.

All-in the Family
Rozemarijn Verhagen werkt nauw samen met drs. Rosemary Wonink
(GZ- psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP) van All in the family. Door de korte lijnen kan er snel tussen beide specialisten worden geschakeld, zodat dit niet belastend is voor ouders en kinderen maar juist laagdrempelig en zeer efficiënt. Door iedere specialist te laten doen waar zij goed in is, krijgen ouders en kinderen wat zij nodig hebben en kan een goede basis gelegd worden voor de toekomst met houdbare afspraken.