alimentatie

Bij een scheiding of daarna spelen vaak vragen over alimentatie. Er zijn twee soorten alimentatie. Allereerst is er kinderalimentatie; een bijdrage in het levensonderhoud van de kinderen. Daarnaast is er partneralimentatie. Dit is een bijdrage in het levensonderhoud van de minst/niet verdienende partner. De hoogte van de alimentatie wordt enerzijds bepaald door de behoefte daaraan. Hoe hoog deze behoefte is hangt af van de welstand (het inkomen) gedurende het huwelijk. Voor de partneralimentatie geldt dat de hoogte daarvan ook afhankelijk is van de vraag wat de minst verdienende partner na het huwelijk aan inkomen kan verwerven of redelijkerwijs geacht wordt te kunnen verwerven.

Maatwerk
Kinderalimentatie moet voldoen aan de wettelijke maatstaven. Over partneralimentatie kan worden afgesproken wat men wil. Alimentatie berekenen en daarover adviseren is maatwerk. Bij alimentatiezaken maken wij eerst diverse berekeningen voor u en een inschatting van de haalbaarheid van uw zaak, alvorens samen met u te beslissen of het zinvol is de kwestie aan de rechter voor te leggen.

Kinderalimentatie
Beide ouders zijn onderhoudsplichtig voor hun kinderen totdat het kind 18 jaar oud is. Bij een verplichting tot betaling van kinderalimentatie wordt deze bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar van rechtswege (dus automatisch) omgezet in een bijdrage in kosten van levensonderhoud en studie van de jongmeerderjarige tot de leeftijd van 21 jaar.
Om te kunnen bepalen wat de hoogte van het bedrag is waaraan de kinderen behoefte hebben, wordt aangesloten bij richtlijnen die zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak (NVvR) en het Nibud. Veel mensen kennen deze richtlijnen onder de naam Tremanormen. De hoogte van het bedrag dat uit deze richtlijnen volgt, houdt verband met de hoeveelheid kinderen in een gezin, de leeftijd van de kinderen en de hoogte van het inkomen van de ouders tijdens het huwelijk.
Beide ouders moeten naar rato van hun draagkracht in de behoefte van hun kinderen voorzien. Deze draagkracht wordt sinds 2013 met een formule berekend. Het doel van deze wijziging in de manier van berekenen was om het berekenen van kinderalimentatie eenvoudiger te maken. Dit doel is echter niet behaald; eenvoudig is het nog steeds niet.
Ook de wijzigingen in de fiscale regelgeving ten aanzien van het kindgebonden budget en de kinderkop in 2015, hebben gemaakt dat het berekenen van de kinderalimentatie niet eenvoudig is en specialistische kennis vereist. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen.

Partneralimentatie
Partneralimentatie kan aan de orde zijn wanneer echtgenoten of geregistreerd partners scheiden. Er moet sprake zijn van behoefte aan alimentatie van één van beide partners. Dit is aan de orde als een van beide partners minder verdient en niet in staat is of kan worden geacht om meer te gaan verdienen. Partneralimentatie duurt, volgens de huidige wetgeving, in beginsel 5 jaar vanaf de officiële echtscheiding. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen. Het berekenen van partneralimentatie en het adviseren daarover is specialistisch maatwerk. Veel factoren spelen immers een rol als het gaat over partneralimentatie en de hoogte en duur ervan. Rozemarijn Verhagen geeft u graag advies.